งานเทกระจาด ประเพณีงานบุญ ทำแล้วได้บุญไม่ขาดสาย

0
124

งานเทกระจาด เดิมเป็นธรรมเนียมหรือพิธีกรรมของประชาชนจีน ที่มีของจำเป็นไว้ทำบุญหรือให้ทานด้วยการใส่ลงในกระจาดไม้ไผ่ เรียกว่า โกวไท มีความหมายว่า กระจาดทาน จึงเป็นที่มาของประเพณีงานเทกระจาดทางพุทธศาสนิกชน ทำให้พิธีเทกระจาดเป็นคำเรียกจากการสร้างกระจาดทานซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวไทย พิธีนี้ได้เริ่มตั้งแต่ 1 – 30 ในเดือนของจีน เป็นระยะเวลา 1 เดือน มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกการทำบุญงานเทกระจาดว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านได้รับรู้กัน ดังต่อไปนี้

ความหมายของ งานเทกระจาด

ความหมายของ งานเทกระจาด ที่มาของศรัทธาก่อกำเนิดความดีงามในจิตใจ

บุญความศรัทธาข้ามภพ

ประเพณีงานบุญ งานเทกระจาดเป็นพิธีกรรมด้วยความศรัทธาในการทำบุญข้ามภพโดยบุคคลชาวจีน ซึ่งมีเชื้อสายที่แตกต่างกันไปในด้านของสัญชาติและความแตกต่างด้านฐานะยากดีมีจน หากได้มีการร่วมพิธีกรรมนี้ ความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่สำคัญต่อไป จึงทำให้ลดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ไม่เกิดความกังวลใจและยังได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะมีการยอมรับว่าเชื้อสายจีนแต่ละคนมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมุมใดของโลก ทุกคนจึงมีสิทธิและโอกาสที่จะอยู่ในประเพณีทำบุญ งานเทกระจาด

พิธี งานเทกระจาด จะมีการบริจาคเครื่องอุปโภคหรือนำอาหารมาเลี้ยงดวงวิญญาณ

เมื่อมีมุมมองเช่นนี้ ก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีการทำพิธีอุทิศ ร่วมจิตอธิษฐานเพื่อจะได้พลังจิต มีการบริจาคเครื่องอุปโภคหรือนำอาหารมาเลี้ยงดวงวิญญาณ อีกทั้งเสื้อผ้าและสิ่งของต่าง ๆ ส่งไปถึงวิญญาณได้ โดยในพิธีงานเทกระจาดจะมีการสวดพระคาถา ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในขุมนรกและยังรวมการให้ทานแก่ฝูงเปรตทั้งหลายให้อยู่รอดจนมีอายุยืน ซึ่งการทำพิธีนี้เป็นการทำให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกได้รับกุศลผลบุญและยังเป็นอานิสงส์ส่งไปเกิดในภพต่อไปได้

การทำบุญ งานเทกระจาด ที่เกิดจากความศรัทธาข้ามภพ

การทำบุญงานเทกระจาดที่เกิดจากความศรัทธาข้ามภพ ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะบุญจะหล่อเลี้ยงใจและจะเหนี่ยวนำมาซึ่งเป็นเรื่องดีมาสู่ตัวมากมาย มีความรู้สึกว่าเวลาทำอะไรก็จะพอดีหรือลงตัว ราบรื่นไปทุกอย่าง ในทางตรงข้ามหากไม่มีการทำบุญเลย เมื่อใดไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่าบาปหรืออกุศลจะทำให้กระแสบาปสีดำจะมาคลุมใจจนเกิดการเศร้าหมองส่งผลทำให้เวลาทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะคิด พูดและทำจะมีแต่ปัญหา มีการสะดุดและไม่ลงตัว เช่น หวังดีกลายเป็นร้าย ก่อปัญหาใหม่หนักกว่าเก่า เรื่องร้ายหรือคนร้ายจะมาสู่ตัวได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเข้าใจประเด็นจริง ๆ ด้วยหลักบุญและบาป จะช่วยแก้ปัญหาทุกจุด ทำให้เรื่องหนักจะคลี่คลายได้อย่างสบาย เพราะฉะนั้น การทำบุญด้วยความศรัทธาข้ามภพใน งานเทกระจาดไม่ควรที่จะละเลย

งานเทกระจาด ในปัจจุบัน

งานเทกระจาดในปัจจุบัน เข้าร่วมแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิด

บุญจากทานสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน

งานประเพณีเทกระจาด เป็นการทำบุญหรือมีการให้ทานเกิดความเอื้ออาทร เพราะนอกจากเป็นการทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นพิธีกรรมที่ได้สืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน หมายความว่า มีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้ ด้วยการให้ทานที่เป็นสิ่งของหรือข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวนหลายหมื่นถุง ถึงแม้ว่าสังคมสมัยนี้จะมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังมีคนที่ฐานะยากจน มีความเป็นอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากสูงขึ้นตามมาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดปัญหา มีความซบเซา เรียกว่า เศรษฐกิจขาดดุลหรือยอดรายได้ของรัฐบาลต่ำกว่ายอดรายจ่าย ทำให้เงินหายากขึ้น ผู้คนตกงาน เพราะฉะนั้น การทำบุญให้ทานจาก งานเทกระจาดก็จะช่วยคืนความสุขให้กับผู้คนได้

งานเทกระจาดก็จะช่วยคืนความสุขให้กับผู้คนได้

งานนี้มีประชาชนรวมตัวกันจนเกิดเป็นหมู่สมาชิกในสังคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเพราะได้มีการช่วยเหลือกันในลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ลดความเห็นแก่ตัวและยังทำให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self – esteem ที่ประกอบด้วย Self – respect เป็นการเชื่อตัวเองมีคุณค่าเสมอกับบุคคลอื่น และ Self – image เป็นการมองตัวเองว่ามีทัศนคติแบบใดในสังคม

งานเทกระจาด ประเพณีงานบุญเพื่อเติมบุญ

งานเทกระจาดประเพณีงานบุญเป็นการเติมบุญให้กับผู้ให้ทานได้เยอะเลยทีเดียวทำให้เมื่อมีปัญหาหนักเกิดขึ้นก็จะทำให้เบาลงได้ กล่าวคือ การให้ทาน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อทุกคน แผ่เมตตา บุญก็จะหล่อเลี้ยงใจเพื่อใจกระจ่าง ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตให้ผ่านได้อย่างสบาย ซึ่งเป็นการแก้ถูกหลักหรือถูกปัญหา หมายความว่า กั้นบาปและเติมบุญ แล้วจะพบว่าน่าแปลกที่ปัญหาใหญ่แทบจะเอาตัวไม่รอดสามารถเห็นทางจนคลี่คลายไปได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียว

งานเทกระจาด ทำแล้วได้บุญไม่ขาดสาย

งานเทกระจาดประเพณีงานบุญ ทำแล้วได้บุญไม่ขาดสาย ในส่วนของประชาชนจีนนั้น เมื่อถึงวันที่มีการอุทิศแก่วิญญาณ จะมีการแบ่งแยกระหว่างประชาชนจีนทั่วไปกับประชาชนที่อยู่ถิ่นห่างไกล หมายความว่า การแบ่งแยกในการทำพิธี โดยประชาชนทั่วไปนั้น จะมีการจัดพิธีด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ในการอุทิศ ส่วนประชาชนถิ่นห่างไกลจะมีการจัดแค่เครื่องบูชาเซ่นไหว้ที่เต็มไปด้วยอาหารให้แก่วิญญาณบรรพบุรุษ รวมถึงวิญญาณเร่ร่อน

งานเทกระจาดทำแล้วได้บุญ

ปัจจุบันนี้ งานเทกระจาดประเพณีงานบุญ เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางซึ่งได้มีการรับมาจากเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ดังนั้น งานเทกระจาดประเพณีงานบุญ ทำแล้วได้บุญไม่ขาดสาย เป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษาเพื่อทำอุทิศให้กับวิญญาณและทำบุญให้กับบุคคลยากไร้นั่นเอง